Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. en een (potentiele) koper voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijkheidsvereisten, is daaronder tevens begrepen elektronische communicatie.

Artikel 2. Offertes / Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V.. zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten.
 2. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in de webshop, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 3. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. zijn bevestigd.
 4. Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.
 5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. automatisch voor nabestellingen.
 6. Wanneer er meerdere klanten partij zijn bij een overeenkomst zijn zij allen hoofdelijk gebonden aan de nakoming van de verplichtingen jegens Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V.

 

Artikel 3. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/bedrijf.
 2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn waarbinnen de zaken kunnen worden afgehaald, of – indien vervoer of verzending door Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. is overeengekomen – het moment (naar keuze van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V.) waarop Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. de zaken aan het overeengekomen adres aanbiedt.
 3. Wanneer Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de wederpartij verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. opgegeven adres, bij gebreke waarvan de wederpartij aan Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. schadevergoeding verschuldigd is.
 4. Indien de wederpartij van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. niet afneemt op het moment van ter beschikking stellen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij en/of – indien vervoer of verzending door Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. is overeengekomen – voor rekening en risico van de wederpartij nogmaals vervoerd of verzonden worden.
 5. Indien de wederpartij voor de duur van 10 werkdagen blijft weigeren af te nemen, is Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de wederpartij – in afwijking van artikel “Ontbinding” lid 2 – 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover, en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.

Artikel 4. Herroepingsrecht (annulering)

 1. Wederpartij heeft na de totstandkoming van de overeenkomst tot 7 werkdagen na ontvangst van de zaak het recht de bestelling te annuleren, zij het dat Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. te allen tijde aan die annulering naar eigen inzicht voorwaarden kan verbinden.
 2. De voorwaarden die Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. stelt bij annulering na verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen):
 • – Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd en ongebruikt, inclusief bijbehorende documentatie en garantiebewijzen en inclusief een kopie van de factuur van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V.
 • – De retourzending geschiedt te allen tijde door en voor rekening en risico van de koper. Indien koper de zaak persoonlijk aan het bezoekadres van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. wenst te retourneren dient koper daartoe eerst een afspraak te maken.

3. Kosten en schades die voor Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V.  gepaard gaan met de annulering zullen in ieder geval in rekening worden gebracht.

4. Het recht tot annulering geldt niet in geval van:

 • – Speciaal voor wederpartij bestelde of samengestelde producten;
 • – Producten waarvan Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.

Artikel 5. Levertijd

 1. Door Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V.. opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 2. Indien er sprake is van overmacht kan Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
 3. Bij niet tijdige of niet juiste levering dient de wederpartij Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.
 4. De door Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
 5. Het is Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 6. Technische eisen enz.

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt is Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken worden gebruikt. Dit geldt niet indien door Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. bij het sluiten van de overeenkomst de geschiktheid van het gebruik in het betreffende land onverkort heeft bevestigd.
 2. Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

 

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V.  een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Ontbinding

 1. Een overeenkomst kan in ieder geval onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, door Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. ontbonden worden in de volgende gevallen:
 •  – indien de wederpartij niet correct aan zijn verplichtingen voldoet; indien na het sluiten van de overeenkomst aan Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. omstandigheden ter kennis komen die Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. de wederpartij bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. in genoemde gevallen is Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. schadevergoeding te vorderen.
 •  – in geval van ontbinding door Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. is de wederpartij jegens Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. schadeplichtig, onverminderd het recht van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. van hogere of werkelijke schade te vorderen.

Artikel 9. Garantie

 1. De wederpartij heeft jegens Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. enkel recht op garantie indien en voor zover aan Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V.of de fabrikant, behoudens voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een verderstrekkende garantie voorschrijven. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. niet gehouden.
 2. De wederpartij heeft jegens Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V.enkel recht op garantie indien de wederpartij aan alle betalingsverplichtingen jegens Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. heeft voldaan.
 3. Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. geleverde zaken blijven het eigendom van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Door Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt.
 3. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden.
 4. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen

1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij levering of uiterlijk binnen 3 werkdagen daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij in ieder geval na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd;

– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen;

– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. te melden. Na het verstrijken van deze 3 werkdagen wordt Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. geacht correct geleverd te hebben.
3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen onverminderd bestaan. Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, neemt Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. klachten niet in behandeling.
4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dient de wederpartij ingeval van een klacht aan een zaak, deze zaak aan Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. te retourneren ter beoordeling en reparatie. Beoordeling en reparatie door Brover Bedrijfswageninrichting B.V. geschiedt niet aan huis.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. worden geretourneerd.
6. De wederpartij dient zelf en voor eigen rekening en risico voor het feitelijk retourneren zorg te dragen.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

Het auteursrecht en eventuele overige intellectuele eigendomsrechten op apparatuur, software of documentatie blijft eigendom van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. of haar leveranciers. De wederpartij verkrijgt hoogstens een gebruiksrecht.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. afgegeven prijzen enkel voor de producten zelf en:
  •  – in euro
  •  – exclusief btw
  •  – exclusief verzend- of transportkosten
  •  – af fabriek/bedrijf
 2. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen.
 3. Indien Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen valuta en/of lonen.
 4. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding jegens Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V.

 

Artikel 14. Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt vooruitbetaling, doch uiterlijk een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, op een door Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. heeft te allen tijde het recht (alsnog) vooruitbetaling te verlangen of het door de wederpartij doen stellen van zekerheid tot betaling, waaraan terstond dient te worden voldaan.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijk (handels)rente geldt.
 4. Is de wederpartij in verzuim, dan komen alle werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij, doch ten minste tegen het (forfaitaire) bedrag ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. en de verplichtingen van de wederpartij jegens Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. onmiddellijk door Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. opeisbaar zijn.
 6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening en zonder het recht van de wederpartij tot conservatoir beslaglegging ten laste van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V.
 7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. of haar ondergeschikten. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel “Garantie” van deze voorwaarden.
 2. De aansprakelijkheid van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. is te alle tijde beperkt tot het bedrag dat enige assuradeur van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. in een onderhevig geval aan Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. uitkeert.
 3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. In geen geval is Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade daar onder uitdrukkelijk begrepen.
 5. De wederpartij vrijwaart Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. voor aanspraken door derden.

 

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan – naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen, vertraging in de levering door leveranciers van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. en werkstakingen in het bedrijf van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. opgeschort. Gedurende overmacht heeft Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. altijd het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting voor Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien de overmachtssituatie langer voortduurt dan 4 maanden na het tijdstip waarop Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. haar verplichtingen had moeten nakomen heeft de wederpartij – met inachtneming van artikel 5 lid 2 – het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Bulters Bedrijfswageninrichtingen B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17. Gedeeltelijke ongeldigheid

Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing. Het Weens-Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Geschillen welke uit een overeenkomst mochten voortvloeien of daarmee verband houden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Arnhem.

Lees onze berichten

Hulp nodig?